ติดตั้งเครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
จำนวน 12 เครื่อง

@ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ